Privacy reglement Loopbaanadvies de Goederen

PRIVACYVERKLARING Algemene Verordening Gegevensbescherming
In het kader van de dienstverlening van Loopbaanadvies de Goederen verwerk ik, Yolanthe de Goederen, persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met persoonsgegevens omga.

Gebruik van persoonsgegevens
Yolanthe de Goederen verkrijgt persoonsgegevens van de cliënt, bij voorbeeld de gegevens die u verstrekt in een intakegesprek, per email, telefoon, app en sms. Daarnaast kan zij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Zij verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Achtergrondinformatie coachingsvraag;

Zij verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het onderhouden van contact en bevorderen van een vlotte communicatie schriftelijk, via email en telefonisch;
 • Het doen van passende offertes;
 • Het zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren van contracten met betrekking tot de dienstverlening aan u;
 • Het verrichten van administratieve handelingen o.a. het onderhouden van offerte-, contract- en debiteurenadministratie en een boekhouding;
 • Het zo goed mogelijk beveiligen en beschikbaar houden van gegevens;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het maken en versturen van rapportages of verslagen aan uw opdrachtgever/werkgever die onze dienstverlening voor u inkoopt;
 • Facturering;
 • Het innen van facturen en het nemen van incassomaatregelen;
 • Acquisitie;
 • Marketing: het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie over haar dienstverlening, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen waaronder fiscale verplichtingen;
 • Het –indien nodig- voeren van klachten, klachtprocedures of geschillen.

Grondslagen
Yolanthe de Goederen verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ook verwerkt zij persoonsgegevens in verband met gerechtvaardigde belangen.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het zo efficiënt mogelijk kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële en/of juridische belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en beheer van haar administratie en systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kader van haar dienstverlening kan Yolanthe de Goederen persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. Zij kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: de IT-leveranciers van mijn website en onze systemen zoals Whatsapp, Facebook, Linkedin, Dropbox en Google Drive. Bij derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer zij aan een wettelijke verplichting moet voldoen, zoals het verstrekken van gegevens aan de belastingdienst en

in dat kader aan haar administratiekantoor/accountant/belastingadviseur en/of advocaat en zich aan de beroepscode van haar beroepsvereniging moet houden waaronder ethische code, klacht- en tuchtrecht. Yolanthe de Goederen zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële- of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op iCloud systemen van Apple, en in

Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: aan hen is nu gevraagd of zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen ook al ondertekend en in werking gezet.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Drive, LinkedIn, Dropbox, Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese Privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen.

Gegevens bewaren
Yolanthe de Goederen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden

zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Yolanthe de Goederen zich moet houden aan de beroepscode en wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw gegevens beveiligen
Yolanthe de Goederen vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft zij passende beveiligingsmaatregelen genomen: zij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met

minimaal één sterk password beveiligd. Zij maakt gebruik van professionele anti-virus en anti malware software en back-up software.

Profilering
Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies
Op de website worden geen cookies gebruikt.

Uw rechten
U heeft het recht om Yolanthe de Goederen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Yolanthe de Goederen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Neem bij vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met Yolanthe de Goederen, telefonisch via 0646617186 of per mail yolanthe@loopbaanadvies-degoederen.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Yolanthe de Goederen laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht

in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 6 maart 2019. Yolanthe de Goederen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Zij raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.